Lejebetingelser

Almindelige forretnings- og lejebetingelser

Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og SJ Feriehusudlejning (herefter kaldet SJ) i det omfrang, at de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem.

§ 1. Tilbud og aftale

1.1 Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med SJ som formidler af denne.

1.2 En indgået kontrakt er bindende og omfatter ferieboligen med alt inventar, tilbehør samt grund som opgivet i husbeskrivelsen.

1.3 SJ udlejer de beskrevne ferieboliger, om hvilke alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning.

1.4 Den lejede feriebolig må ikke uden særlig forudgående aftale beboes af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.

1.5 Såfremt husdyr medbringes, må antallet ikke overstige det i beskrivelsen tilladte. Husdyr må ikke efterlades alene i ferie- boligen. Der kan opkræves gebyr for husdyr.

§ 2. Pris

2.1 De angivne priser i kataloger og på Internettet er, som udgangs- punkt, altid ekskl. diverse forbrugsvarer. Dette kan dog variere fra hus til hus og pr. destination.

2.2 Fra SJ’s side er priserne fastsat med forbehold for afgiftsæn- dringer samt væsentlige ændringer i prisene på el og olie.

2.3 De angivne priser er altid inkl. moms.

§ 3. Betaling, annullering og ændring

3.1 Et indgået lejemål bekræftes af SJ ved fremsendelse af leje- bevis til lejer.

3.2 1. rate, der udgør 25 % af lejebeløbet, samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr forfalder 10 dage efter indgåelse af aftalen. Betaling af 1. rate kan ske via bankoverførsel eller ved booking ved anvendelse af et betalingskort. Gyldige betalingskort og evt. gebyrer fremgår i forbindelse med kundens gennemførelse af booking. Restbeløbet, 2. rate, forfalder 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse og betales via bankoverførsel.

3.3 Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling umiddelbart efter indgåelse af lejemålet. Det samlede beløb kan også betales online med kreditkort i forbindelse med booking.

3.4 Ved betaling af 1. rate erklærer lejer sig bekendt og indforstået med nærværende lejebetingelser, priser samt lejeperiode.

3.5 Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, kan SJ annullere lejebeviset.

3.6 Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige aftalen. Opsigelsen fremsendes til SJ i et anbefalet brev og er først gældende fra den dag, den er SJ i hænde.

3.7 SJ er i så tilfælde berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis kan blive rejst: Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse 20% af bruttolejen. Fra 10-59 dage før lejemålets påbegyndelse erlægges 80% af bruttolejen, fra 9-0 dage før er det 100%. Dog altid min. DKK 500,-. Ved annullering tilbagebetales ekspeditionsgebyr og evt. forsikringspræmie ikke.

3.8 Ændring af perioden kan ske indtil 60 dage før påbegyndelse af lejemålet, men kan pålægges et gebyr, såfremt lejebeviset er accepteret (1. rate er indbetalt, opkræves et gebyr på DKK 370,-). En ændring af lejebeviset 1-60 dage før ankomst er ikke mulig, men behandles som en annullering.

§ 4. Depositum

4.1 SJ kan til enhver tid opkræve et depositum. Dette opkræves med 2. rate eller senest ved nøgleudlevering og tjener til sik- kerhed for, at den lejede feriebolig afleveres skadesfri og i ordentlig rengjort stand.

4.2 Depositummet returneres senest 2 uger efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen er udført. Forbrug af el, opvarmning (herunder brænde), telefon, vand, ekstra inventar m.m. kan ikke modregnes i depositummet, men skal afregnes ved nøgleafleveringen.

§ 5. Afbestillingsforsikring

5.1 Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillings- forsikring gennem SJ. Prisen fastsættes udfra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår af SJ’s katalog samt hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring.

5.2 Forsikringerne er tegnet hos: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Alle 3, DK- 1790 København V

§ 6. Lejers ansvar

6.1 Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører på behørig måde, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.

6.2 Lejer er ansvarlig for ferieboligen samt alt tilhørende inventar og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til SJ. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til SJ, vil disse blive udfaktureret til lejer.

6.3 Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort og opryddet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv fore tage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles i rimelig tid før afrejse.

6.4 Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt ferieboligens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med fortsæt, forbeholder SJ og udlejer sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. SJ vil i givent fald ikke være forpligtet til at tilba- gebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet.

§ 7. Udlejers anvar

7.1 SJ fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.

7.2 SJ’s oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer. SJ bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer som SJ ikke er vidende om, kan SJ ikke drages til ansvar for dette.

7.3 SJ forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede feriebolig med en lignende. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden blive tilbagebetalt.

7.4 SJ påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fiskerettig- heder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og bygge- arbejde, miljøskader m.m.), ligesom SJ ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klima tiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).

7.5 SJ påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens instal-lationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.

7.6 I forbindelse med denne aftale er der fra SJ’s side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

7.7 Ikke rygerhuse: I huse som er markeret som ikkeryger hus er rygning ikke tilladt. Det kan dog forekomme at evt. lejer ikke overholder denne regel. Ferieboligens ejer og SJ kan ikke gøres ansvarlig for en evt. misligeholdelse af denne regel og en alternativ feriebolig vil ikke blive tilbudt.

7.8 Der tages forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl i alle kataloger og på hjemmesider. Ved forskellighed mellem disse, er det altid oplysninger på Internettet der er gældende.

§ 8. Reklamationer

8.1 Eventuelle fejl og mangler ved ferieboligen skal meddeles SJ senest 48 timer efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette, jf § 6.2. Reklamationer vedrørende mangelfuld ren- gøring skal meddeles SJ straks efter indflytning.

8.2 Lejer er forpligtet til at indrømme SJ en rimelig frist til udbed- ring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at undgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for SJ.

8.3 Såfremt udbedringen ikke er tilfreds-stillende, skal dette straks meddeles SJ.

§ 9. Force majeure

9.1 Lejebeviset kan uden varsel opsiges af SJ som følge af almin- delig force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forureningskatastrofer el. lign.) eller andre forhold, som SJ ikke har indflydelse på.

§ 10. Etiske regler

10.1 SJ er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, der er fremsat af foreningen.

10.2 Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

§ 11. Tvister

11.1 Enhver fortolkning af nærværende leje-aftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende. Dansk rets reg- ler skal finde anvendelse.

§ 12. Særligt for SJ Feriehusudlejning

12.1. Et barn under 2 år accepteres som ”overbelægning”

12.2. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen. Såvel SJ Feriehusudlejning som husejer kan ikke gøres ansvarlig for insekter i eller omkring boligen.

12.3. Der kan bestilles slutrengøring - dog senest onsdag i afrejse- ugen - gældende pris og afrejsetidspunkt oplyses på kontoret.

12.4. Hverken ejer af ferieboligen eller SJ kan gøres ansvarlig for støj og larm iflg. Byggeri, trafiklarm m.m  

§ 13. Klagemuligheder

Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning via www.fbnet.dk eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Borgere med bopæl udenfor Danmark
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse sj@feriehusudlejning.dk.